https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle-320x320.png

PRISTUP INFORMACIJAMA

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25./2013.) ravnatelj Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, donosi dana 1.rujna 2017. godine

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Imenuje se Nina KUČAN,mag.iur. na radnom mjestu tajnice, službenicom za informiranje u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka. Službenica za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.

U okviru zakonskih ovlasti službenica za informiranje
– obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija
– unapređuje način obrade,klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje se odnose na rad škole
– osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama

Članak 3.

Službenica za informiranje obavlja poslove navedene u članku 2.u okviru svoga radnog vremena.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj
Danijel Trinajstić,prof.

KLASA: 003-01/17-02/26
URBROJ: 2170-56-01-17-01
Rijeka, 01.rujna 2017.

https://gs-imr.hr/wp-content/uploads/2019/05/Circle.png

Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik prava na informaciju ostvaruje izravno na web stranici škole ili podnošenjem usmenog/pisanog zahtjeva školi i to:

pisani zahtjev:
– poštom na adresu škole: Rijeka, Laginjina 1
– e-mailom na adresu:  gsimr.rijeka@gmail.com
– faksom na broj:  051/ 226-859

usmeni zahtjev
– telefonom na broj:  051/ 227-570
– osobno na zapisnik službeniku za informiranje
(u tajništvu škole) svakog  radnog dana od  9:00 do 11:00 sat)

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti na koji način želi dobiti informaciju, a ako to ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe a škola ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN12/14.).